O spoločnosti KB byty Čadca s.r.o. 
Copyright © 1996 - 2014  KB-soft s.r.o.
KB-byty Čadca s.r.o.
Palárikova 84/24, 022 01 Čadca
IČO: 46 722 459
OR OS Žilina., oddiel: Sro, Vložka č. 56897/L

Mobil: 0917 830 769
Telefon: 041/3700005
E-mail: kbbyty@kbbyty.sk

Ing.Karol Bitto - konateľ
Ing.Robert Rajčan - konateľNaša spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu  Žilina., oddiel: Sro, Vložka č. 56897/L zo dňa 20.6.2012 sa zaoberá správou nehnuteľností - bytových domov - bytových a nebytových priestorov v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 268/2007 Z. z. v znení neskorších zmien a predpisov.

Správu zabezpečujeme formou Zmluvy o výkone správy s vlastníkmi bytov alebo inými zmluvnými vzťahmi pre spoločenstvá vlastníkov bytov. Našou spoločnosťou spravované nehnuteľnosti sa nachádzajú na území mesta Čadca.

K 28.2.2017 zabezpečujeme v meste Čadca správu v 6 bytových domoch a 3 SVB. V meste Čadca máme v správe celkovo 283 bytov, nebytových priestorov a garáži. Z uvedeného počtu bytových domov sme k 28.2.2017 zateplili 2 bytové domy a 1 bytový dom je vo fáze prípravy na realizáciu zateplenia a spoločných rozvodov.
Od 1.9.2017 prechádza pod správu KB-byty ďaľší bytový dom so 16 bytmi a od uvedeného dňa bude v správe 299 bytov.

Naša spoločnosť sa môže aj pochváliť jedným z najnižších správcovských poplatkov v regióne, ktorý v súčasnosti je vo výške
4,50 € nie sme plátca DPH.
[Profil KB-byty Čadca s.r.o.][Dokumenty a tlačivá][Kontakty]
KB-byty Čadca s.r.o.
Palárikova 84/24, 022 01 Čadca